Pozycjonowanie

/Pozycjonowanie
­

Jak się promować w social media?

Media spo?eczno?ciowe wywieraj? ogromny wp?yw na nasze ?ycie. Platformy takie jak facebook, twitter, czy youtube pozwalaj? nam nie tylko nawi?zywa? znajomo?ci, komentowa? rzeczywisto??, ale i kreowa? w?asne marki. Dla osoby, która ma w?asn? witryn? Internetow?, b?d? sklep aktywno?? w social mediach, b?dzie mia?a nie tylko charakter towarzyski, ale i marketingowy.

Facebook jest idealnym narz?dziem do […]

Autor |Grudzień 29th, 2015|Emarketing, Pozycjonowanie|0 komentarzy

Marketing po poznańsku

James Bond – super szpieg i ikona elegancji. Zawsze otoczony luksusem, w towarzystwie pi?knych kobiet i oczywi?cie nowinek technologicznych. Cho? nikt go nie widzia?, to niewykluczone, ?e by? w?ród go?ci obecnych na Konferencji Marketing by Pozna?.

Z pewno?ci? agent 007, idealnie by si? wpasowa? w to wydarzenie. Wyj?tkowy industrialny wystrój, oraz czerwony fortepian, z którego wydobywa?a […]

Google Analytics – świetne narzędzie dla każdego

Je?eli posiadasz stron? internetow? – niewa?ne, czy jest to blog, sklep, czy serwis spo?eczno?ciowy – z pewno?ci? chcesz wiedzie?, ile osób Ci? odwiedza i kim s? ci internauci. Doskona?ym narz?dziem dla Ciebie jest zatem Google Analytics.

Narz?dzie Google umo?liwia ka?dej osobie, która posiada konto w us?ugach Google, na za?o?enie profilu Google Analytics i podpi?cie je za […]

Autor |Grudzień 3rd, 2015|Pozycjonowanie|0 komentarzy

Optymalizacja stron internetowych – jej zalety i elementy

Odpowiednia optymalizacja stron internetowych ma bardzo wa?ne znaczenie w kwestii ich pozycjonowania. Do g?ównych atutów wynikaj?cych z zamówienia tego typu us?ugi nale?y zwi?kszenie szybko?ci ?adowania strony internetowej, umo?liwienie wyszukiwania jej na pierwszych stronach wyszukiwarek, osi?gni?cie sukcesu w postaci zwi?kszenia liczby jej u?ytkowników, a tak?e w konsekwencji – zysków uzyskiwanych z tytu?u wy?wietlanych na niej reklam. […]

Autor |Listopad 9th, 2015|Budowanie marki, Emarketing, Pozycjonowanie|2 komentarze

Jak promować stronę w Internecie?

W ko?cu si? odwa?y?e? i za?o?y?e? w?asn? stron? Internetow?. Mija dzie?, tydzie?, miesi?c a jeszcze nikt ci? nie odwiedzi?? Regularnie zamieszczasz warto?ciowe teksty, zadba?e? o profesjonaln? grafik?, najlepszy hosting i nic. Jak powinna wygl?da? promocja stron w Internecie?

Zobacz poni?szy artyku? lub czytaj wi?cej artyku?ów o marketingu internetowym na MarketingBiznesRozwoj.pl (http://marketingbiznesrozwoj.pl/marketing-internetowy/) w dziale Marketing internetowy.

Zastanów […]

Autor |Listopad 2nd, 2015|Pozycjonowanie|0 komentarzy

Pozycjonowanie stron www- czy warto?

Je?li w?a?nie za?o?y?e? w?asn? stron? internetow? i zastanawiasz si? jak j? skutecznie wypromowa?, to pozycjonowanie jest dla ciebie idealnym rozwi?zaniem. Pozwoli ci na d?ugotrwa?? i efektywn? reklam?, która nie jest przy tym bardzo kosztowna. Zobacz jakie jest najskuteczniejsze pozycjonowanie stron internetowych!

Na czym polega pozycjonowanie stron www?

Pozycjonowanie jest procesem, który skutkuje podwy?szeniem pozycji strony w wynikach […]

Autor |Październik 26th, 2015|Pozycjonowanie|0 komentarzy