Pozycjonowanie

Je?li Twoja strona nie pokazuje si? na pierwszej stronie wyszukiwarki, nasze pozycjonowanie to co?, czego potrzebujesz.

Czym jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie to szereg dzia?a? wewn?trz i na zewn?trz strony maj?cych na celu polepszenie pozycji witryny w wyszukiwarkach takich jak Google, Yahoo! czy Bing.

Pozycjonowanie zawsze realizowane jest pod konkretne s?owo lub s?owa kluczowe np. ,,fryzjer Pozna?”. Na pozycj? strony ogromy wp?yw ma konkurencja, tak wi?c trudniej jest wypozycjonowa? salon fryzjerski ni? firm? dorabiaj?c? klucze. Algorytmy indeksuj?ce strony bior? pod uwag? szereg czynników, oto niektóre z nich:

  • Poprawno?? strony.
  • Ilo?? obrazów i sposób ich umieszczenia.
  • Unikalne tre?ci.
  • Liczba like’ów z Facebooka, +1 Google i innych.
  • Liczba odwiedzin strony.
  • Przystosowanie witryny dla ró?nych urz?dze?.
  • Linki zewn?trzne do strony.