1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu eMarketingNet.pl jest eMarketingNet.pl sp. z o.o., ul. Skarbka 30/2, 60-348 Poznań, NIP: 7792433912 , KRS: 0000572295.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u?ytkownikach i ich zachowaniu w nast?puj?cy sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urz?dzeniach koÅ„cowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
Poprzez gromadzenie logów serwera www.

2. Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u?ytkownika.
Serwis mo?e zapisa? ponadto informacje o parametrach po??czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie s? udost?pniane podmiotom trzecim inaczej, ni? za zgod? u?ytkownika.
Dane podane w formularzu mog? stanowi? zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. €žciasteczka€) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu koÅ„cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu koÅ„cowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:
tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
okre?lania profilu u?ytkownika w celu wy?wietlania mu dopasowanych materia?ów w sieciach reklamowych, w szczególno?ci sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: €žsesyjne€ (session cookies) oraz €žsta?e€ (persistent cookies). Cookies €žsesyjne€ s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu koÅ„cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). €žSta?e€ pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu koÅ„cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) zazwyczaj domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu koÅ„cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawieÅ„ w tym zakresie. Przegl?darka internetowa umo?liwia usuni?cie plików cookies. Mo?liwe jest tak?e automatyczne blokowanie plików cookies Szczegó?owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu koÅ„cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno?ci tych firm, aby pozna? zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:
Pliki cookie mog? by? wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególno?ci sie? Google, do wy?wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u?ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog? zachowa? informacj? o ?cie?ce nawigacji u?ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

4. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach u?ytkowników podlegaj? logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s? wykorzystywane wy??cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs?ugi ?wiadczonych us?ug hostingowych.
Przegl?dane zasoby identyfikowane s? poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog? podlega?:
czas nadej?cia zapytania,
czas wys?ania odpowiedzi,
nazw? stacji klienta €“ identyfikacja realizowana przez protokó? HTTP,
informacje o b??dach jakie nast?pi?y przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u?ytkownika (referer link) €“ w przypadku gdy przej?cie do Serwisu nast?pi?o przez odno?nik,
informacje o przegl?darce u?ytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powy?sze nie s? kojarzone z konkretnymi osobami przegl?daj?cymi strony.
Dane powy?sze s? wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udost?pnienie danych.

Dane podlegaj? udost?pnieniu podmiotom zewn?trznym wy??cznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umo?liwiaj?ce identyfikacj? osoby fizycznej s? udost?pniane wy??czenie za zgod? tej osoby.
Operator mo?e mie? obowi?zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa?nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ??dań w zakresie wynikaj?cym z ??dania.

6. Zarz?dzanie plikami cookies €“ jak w praktyce wyra?a? i cofa? zgod??

Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? plików cookies, mo?e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ?e wy??czenie obs?ugi plików cookies niezb?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeÅ„stwa, utrzymania preferencji u?ytkownika mo?e utrudni?, a w skrajnych przypadkach mo?e uniemo?liwi? korzystanie ze stron www.