Od ponad roku pojawia?y si? spekulacje dotycz?ce zmian w algorytmach najpopularniejszej wyszukiwarki. Co zmienia si? w wygl?dzie Google i jaki ma to wp?yw na SEO?

Oczywi?cie nie chodzi jedynie o wygl?d, ale to w?a?nie po nim przeci?tny u?ytkownik jest w stanie zauwa?y? jak?kolwiek zmian?. Z wyszukiwarki b?dzie korzysta? w dok?adnie taki sam sposób jak wcze?niej, wi?c co tak naprawd? si? zmieni? Do tej pory reklamy pojawia?y si? w nast?puj?cym schemacie: nad wynikami wyszukiwania znajdowa?y si? trzy linki sponsorowane, a po prawej stronie kolumna krótkich, sponsorowanych linków, w które wpleciona by?a Knowledge Gaph. To okienko odsy?aj?ce nas np. do Wikipedii, czy innego miejsca, w którym znajdziemy informacje dotycz?ce wyszukiwanych fraz. Dodatkowo, równie? po prawej stronie znajdowa?o si? okienko Product Listing odsy?aj?ce nas bezpo?rednio do sklepów, w którym mo?emy kupi? wyszukiwany produkt.

  • Teraz Product Listing b?dzie jedynym oknem widocznym po prawej stronie. Zamiast trzech, znajdziemy nawet cztery linki sponsorowane na górze strony (nad wynikami wyszukiwania) i trzy z do?u. Dla bran?y SEO te zmiany oznaczaj? ograniczenia. Im wi?cej reklam na stronie tym mniej wyników, dlatego zmniejsza si? rola SEO, a zwi?ksza reklam. Je?li zale?y nam na promowaniu swojej oferty trzeba inwestowa? w przystosowanie strony do urz?dze? mobilnych. Dostosowane do nich strony mog? liczy? na dobr? widoczno?? w wyszukiwaniu przez telefony i tablety.
    Aktualizacja Pingwin 4.0 sprawi, ?e ka?da masowo i sztucznie linkowana strona zostanie usuni?ta z najwy?szych pozycji. Automatycznie zdobywane linki przestaj? dzia?a?, dlatego warto skupi? si? na optymalizacji strony, zarówno dotycz?cej tre?ci jak i aspektów technicznych. Przegl?darki stawiaj? na jako?? prezentowanych wyników, wi?c sztuczne podnoszenie popularno?ci strony zostanie szybko wychwycone przez roboty. Warto inwestowa? te? w blogi. Coraz wi?cej osób wpisuje w wyszukiwark? wielowyrazowe zapytania. Je?eli roboty znajd? je na naszej witrynie to mamy szans? na zwi?kszenie ruchu na naszej stronie.
    Wyszukiwarki zmieniaj? swoje algorytmy, aby zdoby? zaufanie u?ytkowników, dla których najbardziej liczy si? jako??. Licz?, ?e na górze strony znajd? si? najbardziej dopasowane tre?ci, które w pe?ni go usatysfakcjonuj?. Konieczno?? tych zmian wynika tak?e z tego, ?e firmy manipuluj? rangami, aby uzyska? jak najwy?sze pozycje. Cho? w promocji nie ma nic z?ego, to jak zwykle, pozycjonowa? swoj? stron? nale?y z g?ow?, aby nie za?mieca? wyników wyszukiwania.
    Pozycjonowanie stron www pozwala ci nie tylko na ekonomiczn? reklam?, ale i budowanie wizerunku firmy.

Podziel si? swoj? opini?.