Odpowiednia optymalizacja stron internetowych ma bardzo wa?ne znaczenie w kwestii ich pozycjonowania. Do g?ównych atutów wynikaj?cych z zamówienia tego typu us?ugi nale?y zwi?kszenie szybko?ci ?adowania strony internetowej, umo?liwienie wyszukiwania jej na pierwszych stronach wyszukiwarek, osi?gni?cie sukcesu w postaci zwi?kszenia liczby jej u?ytkowników, a tak?e w konsekwencji – zysków uzyskiwanych z tytu?u wy?wietlanych na niej reklam.

Jakie elementy strony internetowej podlegaj? optymalizacji i jakie s? w tej kwestii mo?liwo?ci?:

  • Optymalizacji mo?e podlega? zarówno kod strony, jak i jej, grafika, tre?? i s?owa kluczowe.

    Optymalizacja kodu strony internetowej przebiega na kilku p?aszczyznach. Mo?e ona polega? na zwi?kszeniu szybko?ci wy?wietlania si? strony internetowej, poprawie pozycji jej wyszukiwania przez najpopularniejsze wyszukiwarki oraz mo?liwo?ci wy?wietlania na ró?nego rodzaju sprz?cie wyposa?onym w dowolne oprogramowanie. W tym pierwszym aspekcie optymalizacj? prowadzi si? przede wszystkim pod k?tem zmniejszania obj?to?ci kodu i wagi grafiki, w drugim – pod k?tem w?a?ciwego ustawienia nag?ówków czy przygotowania odpowiednich metatagów (które stanowi? opis strony dopasowany do robotów wyszukiwarek) , natomiast w kwestii wy?wietlania strony na dowolnym sprz?cie – dokonuje si? sprawdzenia czy kod strony odpowiada przyj?tym standardom, stosuj?c do tego celu specjalne walidatory.

    Optymalizacja grafiki strony internetowej polega przede wszystkim na jej odpowiedniej kompresji co przyspiesza jej ?adowanie, chocia?by przez zast?powanie obrazów w formatach BMP,JPEG i GIF obrazami w formacie PNG, ??czenie grafik w jedn? ca?o??, modyfikowanie ich rozmiarów czy przycinanie. Zbyt d?ugi czas otwierania strony mo?e bowiem zniech?ci? u?ytkowników do korzystania z niej. Po drugie, stosuje si? w tej kwestii tak?e opisy pod zdj?ciami, czyli tzw. opisy alternatywne, które s? wy?wietlane na stronie tak?e wtedy, gdy z ró?nych wzgl?dów istnieje problem z za?adowaniem grafiki. Stanowi? one dodatkowo kolejn? podpowied? dla robotów wyszukiwarek, na temat tre?ci zawartych na stronie internetowej.

    Optymalizacja s?ów kluczowych polega natomiast na doborze i zastosowaniu w tre?ci strony s?ów, które najcz??ciej wpisuj? w wyszukiwark? internauci szukaj?c zagadnie? na okre?lony temat. Nale?y zwróci? uwag? by s?owa te nie by?y zbyt ogólne, odzwierciedlaj?c tre?ci umieszczone na stronie internetowej, ale jednocze?nie konkurencyjne w stosunku do innych witryn. Takie s?owa kluczowe powinny si? znale?? w odpowiednim nasyceniu m.in. w tytule strony, w metatagach, w tre?ci strony, w nag?ówkach oraz w opisach obrazków i w tytu?ach linków. Dzi?ki temu na stron? internetow? trafi szybciej wi?ksza liczba internautów. Nie mo?na oczywi?cie w tym aspekcie przesadzi?. Przesycenie tre?ci strony zbyt du?? ilo?ci? s?ów kluczowych zamiast przyci?gn??, mo?e odstraszy? internautów. Zamawiaj?c us?ug? optymalizacji w profesjonalnej agencji SEO mo?na zyska? pewno??, ?e jej efekty b?ad zgodne z oczekiwaniami.

    Wi?cej artyku?ów o pozycjonowaniu stron internetowych znajdziesz na portalu Marketing Biznes Rozwój (http://marketingbiznesrozwoj.pl/marketing-internetowy/pozycjonowanie-stron) w dziale Pozycjonowanie stron. Polecamy

Podziel si? swoj? opini?.