James Bond – super szpieg i ikona elegancji. Zawsze otoczony luksusem, w towarzystwie pi?knych kobiet i oczywi?cie nowinek technologicznych. Cho? nikt go nie widzia?, to niewykluczone, ?e by? w?ród go?ci obecnych na Konferencji Marketing by Pozna?.

Z pewno?ci? agent 007, idealnie by si? wpasowa? w to wydarzenie. Wyj?tkowy industrialny wystrój, oraz czerwony fortepian, z którego wydobywa?a si? pi?kna muzyka s? w jego stylu. Obecno?? powalaj?cych urod? i inteligencj? kobiet, oraz najnowsze technologie, tym razem w s?u?bie marketingu sprawia?yby, ?e James Bond czu?by si? jak ryba w wodzie.

Zostawiaj?c jednak na moment, agenta jej królewskiej mo?ci w spokoju warto wspomnie? o tym, co zwróci?o nasz? najwi?ksz? uwag? na Marketing by Pozna?. Przede wszystkim, nie da?o si? nie zauwa?y?, ?e dobór prelegentów nie by? przypadkowy dzia?aniem. Najlepsi specjali?ci w swoim fachu: personal brandingu, sprzeda?y czy wideo, sprawili, ?e poziom ka?dego z wyst?pie? sta? na bardzo wysokim poziomie.

Uwielbiamy nowinki technologiczne i wszystko to, co pozwala nam jeszcze lepiej wykona? nasz? prac?. Dlatego te?, bardzo wnikliwie wys?uchali?my prelekcji odnosz?cych si?, do najnowszych trendów w pozycjonowaniu stron internetowych. Specjalizuj?c si? w e-marketingu, najnowsza technologia sta?a si? nam prawie tak bliska, jak Walther PPK jest bliski d?oni Bonda. Dlatego nie mogli?my omin?? wyst?pienia po?wi?conego  marketing automation. Dzi?ki temu, wiemy jeszcze wi?cej o mo?liwo?ciach wykorzystywania baz klientów, ich zarz?dzaniu oraz wspieraniu efektywnej sprzeda?y w Internecie.

  • ?mia?o mo?na uzna?, ?e ka?dy z uczestników Marketing by Pozna? znalaz? si? w posiadaniu niezwykle przydatnej wiedzy. Tylko od niego zale?y, w jaki sposób j? wykorzysta i czy zaprowadzi go na szczyt bran?y marketingu.

Podziel si? swoj? opini?.