Media spo?eczno?ciowe wywieraj? ogromny wp?yw na nasze ?ycie. Platformy takie jak facebook, twitter, czy youtube pozwalaj? nam nie tylko nawi?zywa? znajomo?ci, komentowa? rzeczywisto??, ale i kreowa? w?asne marki. Dla osoby, która ma w?asn? witryn? Internetow?, b?d? sklep aktywno?? w social mediach, b?dzie mia?a nie tylko charakter towarzyski, ale i marketingowy.

Socialmedia a marketing:

  • Platformy socialmedia s? idealnym miejscem do tworzenia kampanii reklamowych i dbania o wizerunek marki. Wybór platform, na których b?dziemy si? udziela?, powinien by? uzale?niony, od tego, czym si? zajmujemy, co sprzedajemy i jakie us?ugi oferujemy. Zupe?nie inne platformy wybieraj? politycy- najcz??ciej twitter ni? kobiety zajmuj?ce si? mod? facebook, instagram, pinterest.

Podziel si? swoj? opini?