Je?eli posiadasz stron? internetow? – niewa?ne, czy jest to blog, sklep, czy serwis spo?eczno?ciowy – z pewno?ci? chcesz wiedzie?, ile osób Ci? odwiedza i kim s? ci internauci. Doskona?ym narz?dziem dla Ciebie jest zatem Google Analytics.

Narz?dzie Google umo?liwia ka?dej osobie, która posiada konto w us?ugach Google, na za?o?enie profilu Google Analytics i podpi?cie je za pomoc? specjalnych kodów do w?asnej strony. Korzy?ci z tego tytu?u jest bardzo wiele.

Mo?esz ?ledzi? aktywno?? u?ytkowników odwiedzaj?cych Twoj? stron? w dwóch trybach – na ?ywo oraz w oznaczonym przez Ciebie przedziale czasu. Mo?esz kompilowa? wybrane przez siebie dane i porównywa? je z podobnymi okresami w historii Twojej strony.

Podstawowymi wska?nikami, które bez problemu mo?esz  ?ledzi? i ?atwo dzi?ki temu analizowa? aktywno?? na swojej witrynie, s? ods?ony, cookies oraz wspó?czynniki odrzuce?. Dodatkowo wi?kszo?? wska?ników dotycz?cych konwersji oraz ROI (return on investment, czyli zwrot z inwestycji), co szczególnie istotne w przypadku prowadzenia sklepu internetowego.

Czytelne i przejrzyste prezentowanie informacji przez GA umo?liwia szybkie przeanalizowanie danych i podejmowanie decyzji o ewentualnych reakcjach. Mo?esz je szybko i ?atwo eksportowa? do plików CSV i poddawa? dalszej obróbce.

Ciekawym sposobem na ulepszanie zawarto?ci strony i jej tre?ci, jest bie??ce monitowanie najbardziej popularnych ods?on. Dzi?ki temu jeste? w stanie wysnu? wniosek, jaki rodzaj tre?ci prezentowanych na stronie jest najbardziej atrakcyjny dla u?ytkowników i w zwi?zku z czym, potencjalnie najbardziej istotny dla np. reklamodawców.

Je?eli potrzebujesz wyci?gn?? wnioski dotycz?ce tego, kim s? Twoi u?ytkownicy, mo?esz skorzysta? z zak?adki demograficznej. Z niej dowiesz si? nie tylko tego, jakiej p?ci s? Twoi u?ytkownicy, ale tak?e w jakim s? wieku i sk?d pochodz?.

Google Analytics umo?liwia tak?e sprawdzenie, z jakiego typu urz?dze? korzystaj? odwiedzaj?cy Ci? internauci. Na tej podstawie mo?esz podj?? decyzj? o optymalizacji swojej strony pod k?tem mobilnym lub przygotowanie aplikacji dedykowanej dla konkretnych systemów.

  • Do podstawowych zalet GA nale?y przede wszystkim fakt, ?e jest to narz?dzie bezp?atne, a wyj?tkowo funkcjonalne. Jest dost?pne w wi?kszo?ci j?zyków ?wiata, ?atwo mo?na je integrowa? z aplikacjami s?u??cymi do obs?ugi e-commerce oraz oczywi?cie kontami Ad-Words. Dodatkowo Google nie stawia barier dotycz?cych ilo?ci stron, które mog? by? podpi?te do Twojego konta. Wi?c je?li posiadasz wi?cej ni? jedn? stron?, wszystkie mo?esz ?ledzi? za pomoc? panelu dost?pnego z Twojego konta Google.

Podziel si? swoj? opini?.