W sieci wielokrotnie przewija si? okre?lenie Google AdWords, które nie dla wszystkich mo?e by? zrozumia?e. Dlatego te? postanowili?my maksymalnie stre?ci? to zagadnienie, t?umacz?c, czym jest ta us?uga oraz jakie efekty mo?na dzi?ki niej odnie??.

Google AdWords to system reklamowy stworzony przez Google, który sprowadza si? do wy?wietlania w wyszukiwarce linków sponsorowanych. Najpro?ciej to zagadnienie b?dzie mo?na zobrazowa? na przyk?adzie:

Wpisuj?c w wyszukiwark? Google s?owo „buty” wy?wietla nam si? 10 wyników wyszukiwania z ró?nych stron, a tak?e reklamy nad i pod wynikami, które zawieraj? t? fraz?. Przy ka?dej reklamie umieszczony zosta? ?ó?ty box z napisem „Reklama”. Dzi?ki takiemu mechanizmowi strony, które nie s? wysoko w wynikach wyszukiwania, mog? pojawi? si? na pierwszej stronie na dane s?owo lub fraz? kluczow?.

Dodatkowo Google AdWords wy?wietla reklamy us?ugodawcy równie? na innych platformach, m.in. w Google AdSense, czyli w takich, które obs?uguj? model CPC i CPM.

Szacuje si?, ?e na chwil? obecna sie? Google AdWords to oko?o 25% wszystkich reklam, jakie pojawiaj? si? w internecie. Oznacza to natomiast, ?e jest to pot??ne narz?dzie, które pozwala na prowadzenie efektywnych dzia?a? marketingowych dla strony i firmy.

Jakie mo?liwo?ci daje AdWords?:

Podziel si? swoj? opini?.