Wiele osób prowadz?cych w?asny biznes zastanawia si? nad tym, czy Facebook faktycznie mo?e im pomóc w uzyskaniu lepszych wyników sprzeda?owych i czy jego posiadanie ma sens. Odpowied? na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Zdecydowanie posiadanie profilu naszej marki na Facebooku daje ogromne mo?liwo?ci. Jednak wszystko zale?y od tego, jak b?dzie on prowadzony i czy jeste?my gotowi zainwestowa? troch? pieni?dzy w jego prawid?owy rozwój. W przeciwnym wypadku efekty nie b?d? zbyt spektakularne, a wysi?ek w?o?ony w np. przygotowanie postów pójdzie na marne.

Poznaj zwyczaje swojego u?ytkownika:

  • Mówi?c o dobrym prowadzeniu fanpage’a powinni?my mie? przede wszystkim na my?li cz?stotliwo?? zamieszczanych postów. Co najmniej powinien to by? jeden dziennie w godzinach, które najbardziej b?d? odpowiada?y profilowi naszych u?ytkowników. Przyk?adowo, je?li kierujemy swoje us?ugi do m?odych mam, nie powinni?my wybiera? godziny 19:00 na udost?pnianie posta, poniewa? jest to najcz?stsza pora k?adzenia dzieci. Je?li naszym targetem s? m?odzi, pracuj?cy m??czy?ni, prawdopodobnie w?a?nie wieczór b?dzie idealn? por?.

Nie wszyscy maj? czas na prowadzenie fanpage’a, zw?aszcza, je?li zajmuj? si? rozwojem firmy. Dlatego dobrym rozwi?zaniem jest zatrudnienie specjalisty, który przejmie od nas t? dzia?k?.