Budowanie marki

/Budowanie marki
­

Marketing po poznańsku

James Bond – super szpieg i ikona elegancji. Zawsze otoczony luksusem, w towarzystwie pi?knych kobiet i oczywi?cie nowinek technologicznych. Cho? nikt go nie widzia?, to niewykluczone, ?e by? w?ród go?ci obecnych na Konferencji Marketing by PoznaÅ„.

Z pewno?ci? agent 007, idealnie by si? wpasowa? w to wydarzenie. Wyj?tkowy industrialny wystrój, oraz czerwony fortepian, z którego wydobywa?a […]

Optymalizacja stron internetowych – jej zalety i elementy

Odpowiednia optymalizacja stron internetowych ma bardzo wa?ne znaczenie w kwestii ich pozycjonowania. Do g?ównych atutów wynikaj?cych z zamówienia tego typu us?ugi nale?y zwi?kszenie szybko?ci ?adowania strony internetowej, umo?liwienie wyszukiwania jej na pierwszych stronach wyszukiwarek, osi?gni?cie sukcesu w postaci zwi?kszenia liczby jej u?ytkowników, a tak?e w konsekwencji – zysków uzyskiwanych z tytu?u wy?wietlanych na niej reklam. […]

Autor |Listopad 9th, 2015|Budowanie marki, Emarketing, Pozycjonowanie|2 komentarze

Tworzenie i pozycjonowanie marki, czyli co robić, żeby być rozpoznawalnym.

Budowanie marki to ci?g?y proces, i próba zachowania sta?ej jako?ci. Niezwykle istotne jest to aby pami?ta?, ?e silna marka pozwoli Twojej firmie, wyró?ni? si? na tle pozosta?ych. Co przek?ada si? na sta?e miejsce na rynku.

Autor |Październik 8th, 2015|Budowanie marki|0 komentarzy