Kampania reklamowa

/Kampania reklamowa
­

Co ma pingwin do reklamy ? czyli aktualizacja algorytmu Google.

Od ponad roku pojawia?y si? spekulacje dotycz?ce zmian w algorytmach najpopularniejszej wyszukiwarki. Co zmienia si? w wygl?dzie Google i jaki ma to wp?yw na SEO?

Oczywi?cie nie chodzi jedynie o wygl?d, ale to w?a?nie po nim przeci?tny u?ytkownik jest w stanie zauwa?y? jak?kolwiek zmian?. Z wyszukiwarki b?dzie korzysta? w dok?adnie taki sam sposób jak wcze?niej, wi?c […]

Autor |Luty 24th, 2016|Emarketing, Kampania reklamowa|0 komentarzy

Czym jest marketing szeptany?

Internet daje wiele mo?liwo?ci niestandardowych form promocji naszej firmy, marki czy przedsi?wzi?cia. Jednym z nich jest marketing szeptany. Czym jest i w jaki sposób z niego korzysta??

W skrócie, marketing szeptany to sposób przekazywania informacji marketingowej do odbiorcy w sposób bezpo?redni, wygl?daj?cy na spontaniczny i naturalny. Czyli kana?em przekazu staj? si? tutaj ró?nego typu dyskusje internetowe […]

Autor |Grudzień 10th, 2015|Kampania reklamowa|0 komentarzy

Marketing po poznańsku

James Bond – super szpieg i ikona elegancji. Zawsze otoczony luksusem, w towarzystwie pi?knych kobiet i oczywi?cie nowinek technologicznych. Cho? nikt go nie widzia?, to niewykluczone, ?e by? w?ród go?ci obecnych na Konferencji Marketing by PoznaÅ„.

Z pewno?ci? agent 007, idealnie by si? wpasowa? w to wydarzenie. Wyj?tkowy industrialny wystrój, oraz czerwony fortepian, z którego wydobywa?a […]

Dlaczego reklamy w Internecie za mną chodzą ?…. czyli parę słów o Remarketingu

Cho? s?owo remarketing jest ju? dla wielu znane, warto raz jeszcze o nim wspomnie?.

Ka?dy z nas szukaj?c wymarzonego telefonu, mikrofalówki czy wakacji przeszukuje ca?y Internet by wybra? wy?niony produkt lub us?ug?. Remarketing jest reklam?, któr? wykupuj? w?a?ciciele sklepów, stron internetowych, która pozwala wy?wietla? reklamy klientom, którzy wcze?niej ich odwiedzili. Ma ona za zadanie goni? klienta, […]

Autor |Październik 8th, 2015|Emarketing, Kampania reklamowa, Remareting|0 komentarzy