­

Jak sobie poradzić w świecie social media?

Ostrożnie z social media.

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube od niedawna również Snapchat. Wszystkie te kanały prowadzone we właściwy sposób mogą okazać się bardzo skuteczne. Trzeba przy tym zachować pewną ostrożność, gdyż obecność w social media daje również okazję do ataków ze strony niezadowolonych klientów czy konkurencji, która chce zniszczyć naszą opinię.

 

Głupio byłoby nie skorzystać

Chyba […]

Autor |Maj 11th, 2016|Emarketing|0 komentarzy

Co ma pingwin do reklamy ? czyli aktualizacja algorytmu Google.

Od ponad roku pojawia?y si? spekulacje dotycz?ce zmian w algorytmach najpopularniejszej wyszukiwarki. Co zmienia si? w wygl?dzie Google i jaki ma to wp?yw na SEO?

Oczywi?cie nie chodzi jedynie o wygl?d, ale to w?a?nie po nim przeci?tny u?ytkownik jest w stanie zauwa?y? jak?kolwiek zmian?. Z wyszukiwarki b?dzie korzysta? w dok?adnie taki sam sposób jak wcze?niej, wi?c […]

Autor |Luty 24th, 2016|Emarketing, Kampania reklamowa|0 komentarzy

Nie daj o sobie zapomnieć!

Codziennie kto? odwiedza twoj? witryn?. Cz?sto s? to te same osoby, ale zdarzaj? si? te? takie, które trafiaj? do ciebie przypadkiem. My?lisz, ?e pewnie ju? nigdy nie wróc?. Nie zapami?taj? adresu ani nie zapisz? twojej oferty w zak?adkach. W przysz?o?ci mog? do ciebie nie trafi? i dokonaj? zakupu u kogo? innego. Pogodzi?e? si? ju? ze […]

Autor |Styczeń 20th, 2016|Remareting|1 komentarz

Czy potrzebny mi Facebook?

Wiele osób prowadz?cych w?asny biznes zastanawia si? nad tym, czy Facebook faktycznie mo?e im pomóc w uzyskaniu lepszych wyników sprzeda?owych i czy jego posiadanie ma sens. Odpowied? na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Zdecydowanie posiadanie profilu naszej marki na Facebooku daje ogromne mo?liwo?ci. Jednak wszystko zale?y od tego, jak b?dzie on prowadzony i czy jeste?my gotowi […]

Autor |Styczeń 7th, 2016|Emarketing|0 komentarzy

Jak się promować w social media?

Media spo?eczno?ciowe wywieraj? ogromny wp?yw na nasze ?ycie. Platformy takie jak facebook, twitter, czy youtube pozwalaj? nam nie tylko nawi?zywa? znajomo?ci, komentowa? rzeczywisto??, ale i kreowa? w?asne marki. Dla osoby, która ma w?asn? witryn? Internetow?, b?d? sklep aktywno?? w social mediach, b?dzie mia?a nie tylko charakter towarzyski, ale i marketingowy.

Facebook jest idealnym narz?dziem do […]

Autor |Grudzień 29th, 2015|Emarketing, Pozycjonowanie|0 komentarzy

Czym jest marketing szeptany?

Internet daje wiele mo?liwo?ci niestandardowych form promocji naszej firmy, marki czy przedsi?wzi?cia. Jednym z nich jest marketing szeptany. Czym jest i w jaki sposób z niego korzysta??

W skrócie, marketing szeptany to sposób przekazywania informacji marketingowej do odbiorcy w sposób bezpo?redni, wygl?daj?cy na spontaniczny i naturalny. Czyli kana?em przekazu staj? si? tutaj ró?nego typu dyskusje internetowe […]

Autor |Grudzień 10th, 2015|Kampania reklamowa|0 komentarzy

Marketing po poznańsku

James Bond – super szpieg i ikona elegancji. Zawsze otoczony luksusem, w towarzystwie pi?knych kobiet i oczywi?cie nowinek technologicznych. Cho? nikt go nie widzia?, to niewykluczone, ?e by? w?ród go?ci obecnych na Konferencji Marketing by Pozna?.

Z pewno?ci? agent 007, idealnie by si? wpasowa? w to wydarzenie. Wyj?tkowy industrialny wystrój, oraz czerwony fortepian, z którego wydobywa?a […]

Google Analytics – świetne narzędzie dla każdego

Je?eli posiadasz stron? internetow? – niewa?ne, czy jest to blog, sklep, czy serwis spo?eczno?ciowy – z pewno?ci? chcesz wiedzie?, ile osób Ci? odwiedza i kim s? ci internauci. Doskona?ym narz?dziem dla Ciebie jest zatem Google Analytics.

Narz?dzie Google umo?liwia ka?dej osobie, która posiada konto w us?ugach Google, na za?o?enie profilu Google Analytics i podpi?cie je za […]

Autor |Grudzień 3rd, 2015|Pozycjonowanie|0 komentarzy

Linki sponsorowane – co to jest?

Linki sponsorowane to rodzaj tekstowej reklamy, jaka pojawia si? w internecie. Z mechanizmem linków sponsorowanych mamy do czynienia ka?dego dnia, podczas korzystania z wyszukiwarki Google. Wszystko to, co pojawia si? nad, pod i po prawej stronie w?a?ciwych wyników wyszukiwania, to w?a?nie linki sponsorowane.

Wywo?ywanie tych linków zaprogramowane jest tak, ?eby ukazywa?y si? naszym oczom po wpisaniu […]

Autor |Listopad 23rd, 2015|Linki sponsorowane|0 komentarzy

Google AdWords – co to jest i jak działa?

W sieci wielokrotnie przewija si? okre?lenie Google AdWords, które nie dla wszystkich mo?e by? zrozumia?e. Dlatego te? postanowili?my maksymalnie stre?ci? to zagadnienie, t?umacz?c, czym jest ta us?uga oraz jakie efekty mo?na dzi?ki niej odnie??.

Google AdWords to system reklamowy stworzony przez Google, który sprowadza si? do wy?wietlania w wyszukiwarce linków sponsorowanych. Najpro?ciej to zagadnienie b?dzie mo?na […]

Autor |Listopad 16th, 2015|Emarketing|0 komentarzy